CHÍNH SÁCH BẢO MẬT THÔNG TIN

Ngày : 29-06-2023

Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn Thiên Long, mã số doanh nghiệp 0301464830, Tầng 10, Sofic Tower, Số 10 Đường Mai Chí Thọ, Phường Thủ Thiêm, Thành phố Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam (“Thiên Long”) ban hành Chính Sách Bảo Mật Thông Tin (“Chính Sách”) này nhằm áp dụng cho các khách hàng cá nhân (“Khách Hàng”) đăng ký và sử dụng ứng dụng di động AKOOLAND (“Ứng Dụng”). Chính Sách này được ban hành để quy định về việc Thiên Long thu thập, sử dụng, chia sẻ, lưu trữ và thực hiện các hoạt động khác liên quan đến xử lý (“xử lý”) dữ liệu cá nhân của Khách Hàng (“Dữ Liệu Cá Nhân”) trong quá trình sử dụng Ứng Dụng.

 1. Dữ Liệu Cá Nhân được xử lý

Thiên Long có thể thu thập thông tin là các Dữ Liệu Cá Nhân bao gồm:

 • Họ và tên;
 • Năm sinh;
 • Giới tính;
 • Số điện thoại;
 • Địa chỉ liên hệ;
 1. Mục đích xử lý Dữ Liệu Cá Nhân

Thiên Long chỉ sử dụng Dữ Liệu Cá Nhân mà Khách Hàng nhằm phục vụ cho các mục đích dưới đây:

 • Cung cấp các chức năng, dịch vụ liên quan và phù hợp với Khách Hàng trong quá trình Khách Hàng sử dụng Ứng Dụng;
 • Gửi các thông báo về các hoạt động trao đổi thông tin giữa Khách Hàng và Thiên Long;
 • Tiếp thị, khảo sát thị trường, phát triển và nghiên cứu các sản phẩm;
 • Ngăn ngừa các hoạt động phá hoại tài khoản người dùng của Khách Hàng hoặc các hoạt động giả mạo Khách Hàng; và
 • Liên lạc và giải quyết khiếu nại, yêu cầu của Khách Hàng trong những trường hợp đặc biệt.

Trường hợp thu thập, sử dụng, xử lý Dữ Liệu Cá Nhân của Khách Hàng cho các mục đích khác, Thiên Long sẽ thông báo ngay đến Khách Hàng, đồng thời xin sự xác nhận và đồng ý bổ sung của Khách Hàng, trừ trường hợp pháp luật có quy định khác. Ngoài các mục đích được đề cập và các mục đích được quy định theo pháp luật Việt Nam, Thiên Long cam kết tôn trọng quyền riêng tư của Khách Hàng và không xâm phạm Dữ Liệu Cá Nhân của Khách Hàng dưới bất kỳ hình thức nào. Trong phạm vi pháp luật cho phép và theo yêu cầu bằng văn bản của cơ quan nhà nước có thẩm quyền, Thiên Long có nghĩa vụ hợp tác cung cấp Dữ Liệu Cá Nhân của Khách Hàng đến cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

 1. Lưu trữ, truy cập, chỉnh sửa, xóa, và tiêu hủy Dữ Liệu Cá Nhân

Khách Hàng có thể đăng nhập vào tài khoản Ứng Dụng và mục “chỉnh sửa thông tin cá nhân” trên Ứng Dụng để tự kiểm tra, cập nhật, và điều chỉnh Dữ Liệu Cá Nhân của Khách Hàng. Dữ Liệu Cá Nhân của Khách Hàng sẽ được lưu trữ và duy trì trên máy chủ của Thiên Long tại Việt Nam mà không bị giới hạn về thời gian lưu trữ trừ khi pháp luật có quy định khác hoặc trừ trường hợp Khách Hàng gửi đề nghị đến Thiên Long yêu cầu xóa Dữ Liệu Cá Nhân theo các trường hợp sau:

 • Khách Hàng nhận thấy việc xử lý Dữ Liệu Cá Nhân không còn cần thiết theo chấp thuận trước đây và chấp nhận các thiệt hại có thể xảy ra khi yêu cầu xóa dữ liệu;
 • Khách Hàng rút lại sự đồng ý;
 • Phản đối việc xử lý dữ liệu và Bên Kiểm soát dữ liệu cá nhân, Bên Kiểm soát và xử lý dữ liệu cá nhân không có lý do chính đáng để tiếp tục xử lý;
 • Dữ Liệu Cá Nhân được xử lý không đúng với mục đích đã đồng ý hoặc việc xử lý dữ liệu cá nhân là vi phạm quy định của pháp luật;
 • Hết thời gian lưu trữ Dữ Liệu Cá Nhân; hoặc
 • Dữ Liệu Cá Nhân phải xóa theo quy định của pháp luật.

Khách Hàng nhận thức rõ bất kỳ việc Khách Hàng rút lại sự đồng ý hay yêu cầu xóa Dữ Liệu Cá Nhân có thể dẫn đến việc Thiên Long không thể tiếp tục cung cấp cho Khách Hàng quyền sử dụng Ứng Dụng và/hoặc quyền truy cập vào Ứng Dụng.

 1. Chuyển Dữ Liệu Cá Nhân ra nước ngoài

Việc lưu trữ và xử lý Dữ Liệu Cá Nhân của Khách Hàng hoàn toàn được thực hiện trên lãnh thổ Việt Nam. Trong trường hợp Dữ Liệu Cá Nhân được chuyển ra và xử lý ngoài lãnh thổ Việt Nam, Thiên Long sẽ thông báo đến Khách Hàng và cam kết tuân thủ đầy đủ các điều kiện, yêu cầu và quy định pháp luật hiện hành của Việt Nam và quốc gia nơi Dữ Liệu Cá Nhân được xử lý liên quan đến việc chuyển Dữ Liệu Cá Nhân ra nước ngoài.

 1. Quyền và nghĩa vụ của Khách Hàng
  • Quyền của Khách Hàng
 • Tự điều chỉnh hoặc yêu cầu Thiên Long điều chỉnh Dữ Liệu Cá Nhân khi Khách Hàng nhận thấy Dữ Liệu Cá Nhân của Khách Hàng không chính xác;
 • Được quyền rút lại sự đồng ý của Khách Hàng và yêu cầu Thiên Long xóa Dữ Liệu Cá Nhân của Khách Hàng đã được cung cấp cho Thiên Long;
 • Yêu cầu Thiên Long hỗ trợ thông báo đến cơ quan chức năng có thẩm quyền trong trường hợp Dữ Liệu Cá Nhân của Khách Hàng bị bên thứ ba xâm phạm bất hợp pháp gây ra thiệt hại cho Khách Hàng;
 • Khiếu nại đến Thiên Long về việc lộ Dữ Liệu Cá Nhân và yêu cầu Thiên Long phản hồi, giải trình về việc lộ Dữ Liệu Cá Nhân (nếu có); và
 • Các quyền khác theo quy định tại Chính Sách này và quy định của pháp luật.
  • Nghĩa vụ của Khách Hàng
 • Tự bảo vệ Dữ Liệu Cá Nhân của Khách Hàng về bảo mật và lưu giữ mọi hoạt động sử dụng dịch vụ dưới số điện thoại, mật khẩu và hộp thư điện tử của Khách Hàng
 • Yêu cầu Thiên Long và các tổ chức, cá nhân khác có liên quan bảo vệ Dữ Liệu Cá Nhân của Khách Hàng;
 • Tôn trọng, bảo vệ Dữ Liệu Cá Nhân của người khác;
 • Cung cấp đầy đủ, chính xác Dữ Liệu Cá Nhân khi đồng ý cho phép xử lý dữ liệu cá nhân;
 • Thông báo kịp thời đến Thiên Long khi biết được những hành vi sử dụng trái phép, lạm dụng, vi phạm bảo mật, lưu giữ tên đăng ký và mật khẩu của bên thứ ba để Thiên Long và các bên liên quan có biện pháp giải quyết phù hợp; và
 • Các nghĩa vụ khác theo quy định tại Chính Sách này và quy định của pháp luật.
 1. Dữ Liệu Cá Nhân trong trường hợp Khách Hàng là trẻ em

Nếu Khách Hàng dưới mười sáu (16) tuổi, việc xử lý Dữ Liệu Cá Nhân phải có sự đồng ý của Khách Hàng và cha, mẹ hoặc người giám hộ của Khách Hàng (“Người Đại Diện”), trừ trường hợp pháp luật có quy định khác. Khi Khách Hàng kê khai và cung cấp thông tin độ tuổi từ đủ bảy (7) tuổi đến dưới mười sáu (16) tuổi để đăng ký.

 1. Quy định chung
  • Tổ chức xử lý Dữ Liệu Cá Nhân

Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn Thiên Long là tổ chức xử lý Dữ Liệu Cá Nhân theo Chính Sách này.

 • Thông tin tiếp nhận yêu cầu, khiếu nại hoặc thắc mắc của Khách Hàng

Mọi yêu cầu, khiếu nại hoặc thắc mắc của Khách Hàng liên quan đến Chính Sách này và việc xử lý Dữ Liệu Cá Nhân cần được gửi đến ban quản trị của Ứng Dụng theo thông tin và địa chỉ sau:

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN THIÊN LONG

Địa chỉ trụ sở: Tầng 10, Sofic Tower, Số 10 Đường Mai Chí Thọ, Phường Thủ Thiêm, Thành phố Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Điện thoại: 028 3750 5555   

Email: info@thienlonggroup.com

 • Cam kết của Thiên Long

Thiên Long cam kết áp dụng các biện pháp để bảo vệ dữ liệu cá nhân theo Chính Sách này và theo quy định pháp luật. Trừ khi có sự đồng ý của Khách Hàng hoặc pháp luật có quy định khác, Dữ Liệu Cá Nhân sẽ không được sử dụng, không được chuyển giao, không được cung cấp và không được tiết lộ cho bất kỳ bên thứ ba nào khác. Trong trường hợp máy chủ bị tấn công dẫn đến mất, thất thoát Dữ Liệu Cá Nhân của Khách Hàng, Thiên Long sẽ có nghĩa vụ thông báo vụ việc cho cơ quan chức năng điều tra xử lý kịp thời và thông báo cho Khách Hàng.

 • Miễn trừ trách nhiệm

Khách Hàng hiểu và đồng ý rằng Thiên Long luôn nỗ lực tuân thủ nghĩa vụ của mình về bảo vệ dữ liệu cá nhân của Khách Hàng, cam kết sẽ cố gắng hết sức ngăn chặn tất cả các hành vi xâm phạm, sử dụng thông tin cá nhân của Khách Hàng trái phép. Tuy nhiên, trong trường hợp sự xâm phạm nằm ngoài tầm kiểm soát của Thiên Long và/hoặc Thiên Long đã nỗ lực nhưng không thể khắc phục được việc xâm phạm này thì Khách Hàng tại đây đồng ý miễn trừ mọi nghĩa vụ và trách nhiệm của Thiên Long liên quan đến việc xâm phạm thông tin cá nhân không do lỗi của Thiên Long gây ra.

 • Sửa đổi, bổ sung Chính Sách

Chính Sách này có thể được sửa đổi, bổ sung tại từng thời điểm tùy theo quyết định của Thiên Long và sẽ được thông báo đến Khách Hàng nhằm thu thập chấp thuận bổ sung của Khách Hàng.

 • Phương thức xác nhận và chấp thuận của Khách Hàng đối với Chính Sách

Bằng việc đánh dấu vào ô vuông dưới đây, Khách Hàng đã đọc toàn bộ nội dung Chính Sách, đồng ý toàn bộ và không phản đối bất kỳ nội dung nào của Chính Sách.