Quan hệ cổ đông

Lịch sự kiện

30/01/2023
Công bố Báo cáo tài chính Quý 4 năm 2022
30/03/2023
Công bố Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2022
20/04/2023
Công bố Báo cáo thường niên 2022
26/04/2023
Báo cáo tài chính Quý 1 năm 2023
27/04/2023
Đại hội đồng Cổ đông thường niên 2022