Thành tựu & Chứng nhận

GIẢI THƯỞNG TIÊU BIỂU

  • Top 50 Top 50 Công ty niêm yết tốt nhất Việt Nam (2013-2022)
  • Top 50 Top 50 Công ty niêm yết tốt nhất Việt Nam (2013-2022)
  • Top 10 Giải thưởng Sao Vàng Đất Việt năm 2003, 2018, 2021-2022
  • Doanh nghiệp có sản phẩm đạt Thương hiệu Quốc gia Việt Nam 2022
  • Giải thưởng “Hàng Việt Nam chất lượng cao” (1997-2022)
  • Top 100 Doanh nghiệp bền vững Chương trình CSI (2016-2022)
  • Top 50 Doanh nghiệp phát triển bền vững 2022 (TOP50 CSA) - Khối Doanh nghiệp niêm yết

CÁC GIẢI THƯỞNG