Thông tin cổ phiếu

Lịch sử chi trả cổ tức

Ngày đăng ký cuối cùng Ngày chi trả Nội dung Tỷ lệ
23/05/2022 03/06/2022 Cổ tức đợt 1 năm 2022 bằng tiền 15%
06/01/2022 20/01/2022 Cổ tức đợt 2 năm 2021 bằng tiền 5%
28/07/2021 12/08/2021 Cổ tức đợt 1 năm 2021 bằng tiền 15%
13/01/2021 27/01/2021 Cổ tức đợt 2 năm 2020 bằng tiền 10%
27/07/2020 06/08/2020 Cổ tức đợt 3 năm 2019 bằng tiền mặt và Tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2020 bằng tiền mặt 15%
06/03/2020 20/03/2020 Cổ tức đợt 2 năm 2019 bằng tiền 5%
12/12/2019 27/12/2019 Cổ tức đợt 1 năm 2019 bằng tiền 10%
20/09/2019 23/10/2019 Trả cổ tức đợt 2 năm 2018 bằng tiền, cổ phiếu trả cổ tức 5%, cổ phiếu tăng vốn 5% 15%
25/04/2019 22/05/2019 Trả cổ tức đợt 1 năm 2018 bằng tiền 10%
31/08/2018 05/10/2018 Cổ tức đợt 2 năm 2017 bằng tiền & Phát hành cổ phiếu tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn CSH 40%
22/12/2017 05/01/2018 Cổ tức đợt 1 năm 2017 bằng tiền 10%
14/07/2017 02/08/2017 Cổ tức đợt 2 năm 2016 bằng tiền và trả cổ phiếu thưởng 45%
08/12/2016 28/12/2016 Cổ tức đợt 1 năm 2016 bằng tiền 15%
23/06/2016 13/07/2016 Cổ tức đợt 2 năm 2015 bằng tiền 10%
24/02/2016 Thưởng cổ phiếu do tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn CSH 30%
02/12/2015 07/01/2016 Cổ tức đợt 1 năm 2015 bằng tiền 10%
07/07/2015 20/07/2015 Cổ tức đợt 2 năm 2014 bằng tiền 25%
09/01/2015 23/01/2015 Cổ tức đợt 1 năm 2014 bằng tiền 5%
08/10/2014 Cổ tức đợt 2 năm 2013 bằng cổ phiếu 15%
12/06/2014 03/07/2014 Cổ tức đợt 1 năm 2013 bằng tiền 5%
01/10/2013 Cổ phiếu trả cổ tức đợt 2 năm 2012 10%
20/06/2013 15/07/2013 Cổ tức đợt 1 năm 2012 bằng tiền 10%
30/10/2012 Cổ tức đợt 2/2011 & Phát hành cp từ nguồn vốn CSH 20%
05/07/2012 26/07/2012 Cổ tức đợt 1/2011 10%
12/08/2011 26/08/2011 Cổ tức đợt 2/2010 10%
15/11/2010 06/12/2010 Cổ tức đợt 1/2010 10%

Đăng ký nhận bản tin

Đăng ký để biết thêm thông tin chi tiết